ยูนีโอ (UNEO) ผลิตภัณฑ์ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสไข้หวัดนก

หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ

ยูนีโอ (UNEO)

ผลิตภัณฑ์ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสไข้หวัดนก

สําหรับ พื้น ผนัง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

  • ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กปศ. 01 03 56 0082

ขนาดบรรจุ 1 , 20 , 200 ลิตร

ขนาดและวิธีการใช้

ให้ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการฆ่าเชื้อ

  • สำหรับทําความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ใช้ ยูนีโอ ผสมกับนํ้าในอัตราส่วน 1 : 55 (ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ลิตร ผสมนํ้า 55 ลิตร) แล้วนําไปฉีดพ่น เทราดพื้นผิว หรือจุ่มแช่วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที แล้วล้างออกด้วยนํ้าสะอาด
  • สำหรับฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ชนิด H5N1 ใช้ ยูนีโอ ผสมกับนํ้าในอัตราส่วน 1 : 55 (ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ลิตร ผสมนํ้า 55 ลิตร) แล้วนําไปฉีดพ่น เทราดพื้นผิว หรือจุ่มแช่วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องการฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้อย่างน้อย 5 นาที แล้วล้างออกด้วยนํ้า