บริษัท แพลนเน็ท อควาติก เคมีคอล จำกัด

PLANET AQUTIC CHEMICAL CO.,LTD.

บริษัท แพลนเน็ท อควาติก เคมีคอล จำกัด ดำเนินการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีคุณ อนุรักษ์ อินทรศร เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรชีวภาพมากว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำ และสัตว์บก เช่น เคมีภัณฑ์ ,อาหารเสริม ,วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆสำหรับสัตว์ 

คุณ อนุรักษ์ อินทรศร
ผู้ก่อตั้ง

บริษัท แพลนเน็ท อควาติก เคมีคอล จำกัด

นโยบายคุณภาพ

บริษัท แพลนเน็ท อควาติก เคมีคอล จำกัด เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น จึงได้กำหนดเป้าหมายในการผลิตดังนี้

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ให้การสนับสนุนในด้านทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอต่อการจัดการด้านสุขลักษณะอาหารสัตว์
  2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และบรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายบริษัท
  3. ตรวจติดตามและพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบการจัดการและการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น