www.paccothai.com             ติดต่อเรา         
     
d_soil d_soil_logo
 
 
 
            เป็นสารฮิวมิกธรรมชาติ 100%  มีส่วนผสมของสาร Penergetic , Humic acid , Root stimulant และแร่ธาตุในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อช่วยใน
การปรับปรุง  ฟื้นฟูสภาพดินที่แน่นทึบขาดธาตุอาหาร  แก้ปัญหาดินดาน  และยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชอีกด้วย  ดี-ซอยล์  ยังใช้เป็นสารเพิ่ม
ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืช ทำให้สามารถออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น 
useful   use
1. แก้ปัญหาดินแน่น ดินดาน ทำให้ดินโปร่งมีความพรุนที่เหมาะสม
    และมีการถ่ายเทอากาศได้ดี
2. ช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูระบบรากของพืช ทำให้แตกรากเร็วและ
    มากขึ้น
3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ฟอสเฟตในดิน และในปุ๋ย
4. เร่งการลงหัวของมันสำปะหลัง ,เผือก ,มันเทศ และพืชหัวทุกชนิด
5. สลายความเป็นพิษของสารบังคับออกดอก เช่น โพแตสเซี่ยม-
    คลอเรต และแพคโคลบิวทาซอล
6. ใช้เพิ่มประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืช เช่น สารไกลโฟเซต ,
    สารพาราควอต เป็นต้น

     อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร
- ข้าว : ใช้ 50-100 ซี.ซี.   ผสมฉีดพ่น พร้อมสารคุมหรือฆ่าวัชพืช ใช้ฤดูละ
   1 ครั้งเท่านั้น

- พืชผัก ,พืชไร่ และไม้ดอก : ใช้ 50-100 ซี.ซี.   ผสมฉีดพ่นพร้อมสารคุม
   หรือฆ่าวัชพืช

- อ้อย ,ข้าวโพด และมันสำปะหลัง : ใช้ 100 ซี.ซี.   ผสมฉีดพ่นพร้อมสาร
   คุมหรือฆ่าวัชพืช
- หอม ,กระเทียม ,เผือก ,มัน และพืชหัวอื่นๆ
: ใช้ 50-100 ซี.ซี. ผสมฉีด
   พ่นพร้อมสารคุมหรือฆ่าวัชพืช

- ส้ม ,มะนาว ,ลำไย ,มะม่วง ,ทุเรียน ,เงาะ และไม้ผล ทุกชนิด : ใช้
   50- 100 ซี.ซี.  ราดบริเวณโคนต้นให้ทั่วทรงพุ่ม ใช้หลังจากติดลูก 1-2 ครั้ง

use
     ขนาดบรรจุ  :
             1 ลิตร , 4 ลิตร
 
buy

หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับแพคโก  |  สาระความรู้  | ติดต่อเรา

Copyright © 2008  Planet Aquatic Chemical Co.;LTD.