www.paccothai.com             ติดต่อเรา       
     
 
 
  mg-plus   logo  
แร่ธาตุรวม สูตรเข้มข้นพิเศษ สำหรับกุ้งขาว  ป้องกัน โรคทอร่า อย่างได้ผล
 
  arrow         แร่ธาตุกับการเจริญเติบโต ของกุ้งขาว  
 
       จากพฤติกรรมการดำรงชีวิตของกุ้งขาวแวนนาไม เราจะพบว่ากุ้งขาวมีการเจริญเติบโตสูงมาก ในช่วง 60 วันแรก หลังจากนั้นอัตราการเจริญเติบโตจะช้าลง ซึ่งการเจริญเติบโตของกุ้งก็คือ การลอกคราบเก่าทิ้งไป แล้วสร้างเปลือกใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าขึ้นมาทดแทน โดยในระยะแรกเปลือกใหม่จะนิ่ม และจะแข็งขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว จากนั้นร่างกายจะมีการสร้าง และขยายเนื้อเยื่อต่างๆขึ้นมาจนเต็มเปลือก กุ้งจึงมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น และจะเป็นเช่นนี้ตลอดชีวิตของกุ้ง
       หลังการสลัดคราบเก่าทิ้ง กุ้งจะดึงเอาแร่ธาตุต่างๆจากน้ำที่อาศัยอยู่ มาใช้สร้างเปลือก และเนื้อเยื่อเป็นจำนวนมาก ซึ่งแร่ธาตุที่สำคัญ และจำเป็นต่อการลอกคราบ และเจริญเติบโตของกุ้งขาว ที่สำคัญได้แก่

                                          แมกนีเซี่ยม (Mg) , โซเดียม (Na) , ฟอสฟอรัส (P) , โปตัสเซี่ยม (K) , คลอไรด์ (Cl-)

        - คลอไรด์  ในร่างกายกุ้งจะถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า ปริมาณที่ละลายอยู่ในน้ำ
        - โปแตสเซียม กุ้งจะรักษาระดับโปแตสเซียม ให้เท่ากับปริมาณโปแตสเซียมที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล
        - แคลเซียม จะถูกสะสมไว้ตามเนื้อเยื่อและเปลือก ส่วนที่เกินความต้องการจะถูกขับถ่ายออกมา
        - โซเดียม โปแตสเซียม และ คลอไรด์  ถูกควบคุมโดยเหงือก แร่ธาตุเหล่านี้จะช่วยให้กุ้งขาว ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
แม๊กนีเซี่ยม (Mg2+)   โซเดี่ยม (Na+) และ โปแแตสเซี่ยม (K+)
     แม๊กนีเซี่ยม  อยู่ในโครงสร้างร่างกายของกุ้ง 70% ส่วนอีก 30% พบในเนื้อเยื่อและ
เลือด กุ้งจะใช้แม๊กนีเซี่ยม ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเมื่อ มีสัดส่วนที่สมดุลกับแคลเซี่ยม
คืออัตรา แม๊กนีเซี่ยม 3 ส่วน ต่อ แคลเซี่ยม 1 ส่วน
  - ความสำคัญของแม๊กนีเซี่ยม
       กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์หรือน้ำย่อย ช่วยให้อาหารเปลี่ยนไปเป็นพลังงานใน
การดำรงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ โดยแม๊กนีเซี่ยม จะช่วยในการกระตุ้นการทำงานของ ATP
หากขาดแม๊กนีเซี่ยม จะส่งผลให้เกิดการยืดตัวของกล้ามเนื้อ และทำให้การเต้นของหัวใจ
ผิดปกติ แม๊กนีเซี่ยมส่วนเกินจะถูกขับออกออกมา พร้อมกับอุจจาระ
  - ผลของการขาดแม๊กนีเซี่ยม
       ค่าอัลคาไลน์ของน้ำไม่คงที่และลดต่ำลง กุ้งลอกคราบแล้วเปลือกแข็งช้า กล้ามเนื้อ
เกร็ง และเกิดสภาวะหัวใจล้มเหลว
      โซเดี่ยม  เป็นองค์ประกอบของกล้ามเนื้อกุ้ง ประมาณ 90% และ โซเดี่ยมที่เป็นส่วน
เกิน กุ้งจะขับออกมาพร้อมกับอุจจาระ
  - ความสำคัญของโซเดี่ยมและโปแตสเซี่ยม
         ควบคุมและรักษาสมดุลแร่ธาตุภายในร่างกาย กับสิ่งแวดล้อมภายนอกให้สมดุล
อยู่ตลอดเวลา รักษาสภาวะความเป็น กรด-ด่าง ของร่างกายให้สมดุลอยู่เสมอ
  - ผลของการขาดโซเดี่ยมและโปแตสเซี่ยม
         กุ้งเบื่ออาหาร โตช้า สูญเสียน้ำหนักตัว การใช้ประโยชน์จากโปรตีนน้อยลง เนื่อง
จากโซเดี่ยมเป็นตัวกระตุ้นการทำงาน หรือ โคเอนไซม์ ของเอนไซม์ โปรติเอส (น้ำย่อย
โปรตีน) หากขาดโซเดี่ยม จะทำให้ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนต่ำลง
แคลเซี่ยม (Ca2+) คลอไรด์ (Ca-)
      กุ้งจะใช้แคลเซี่ยมควบคู่กับฟอสฟอรัส ในอัตราส่วน 1:1 จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
  - ความสำคัญของแคลเซี่ยม
        แคลเซี่ยมจะถูกดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อ ได้ดีกว่าฟอสฟอรัส การดูดซึมของแคลเซี่ยม
เกิดได้ดีและมากขึ้นเมื่อมีวิตามินดีอยู่ด้วย ตามปกติแคลเซี่ยมจะสะสมที่ตับและตับอ่อน
ในรูปของเกลือแคลเซี่ยมฟอสเฟต และเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างภายนอกของกุ้ง
  - ผลของการขาดแคลเซี่ยม
        เมื่อขาดแคลเซี่ยมจะส่งผลให้ กุ้งเปลือกบางเปลือกนิ่ม เปลือกแข็งช้าหลังจากการ
ลอกคราบ
      คลอไรด์  พบในของเหลวที่เป็นส่วนประกอบ ของร่างกายกุ้งทั้งที่อยู่ภายในและภาย
นอกเซลล์ คลอไรด์ภายในตัวกุ้ง กับน้ำทะเลจะมีปริมาณใกล้เคียงกัน จึงไม่ส่งผลต่อการ
ปรับสมดุลเหมือนแร่ธาตุตัวอื่น
  - ความสำคัญของคลอไรด์
        เมื่ออยู่ในเลือดจะรักษาระดับความเป็น กรด-ด่าง ของเอนไซม์ ควบคุมการเข้าออก
ของสารละลาย ระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อมและน้ำภายในเซลล์ ช่วยกระตุ้นการทำงาน
ของเอนไซม์อะไมเลส ให้ทำงานอย่างเป็นปกติ ( ย่อยแป้งหรือ คาร์โบไฮเดรต )
  - ผลของการขาดคลอไรด์
        การเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ความเค็มต่ำ-น้ำจืด เลี้ยงแบบหนาแน่น ซึ่งปริมาณคลอไรด์ในน้ำ
มีน้อย จะทำให้ให้กุ้งขาดคลอไรด์ จึงใช้สารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตได้ไม่เต็มที่ และนี่ก็
เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ส่งผลให้กุ้งสูญเสียน้ำหนัก โตช้า เปลือกนิ่ม ตัวหลวม
  arrow      ความต้องการแร่ธาตุ ของกุ้งขาว  
 
       กุ้งขาวจะดำรงชีวิตอยู่ได้ในธรรมชาตินั้น ต้องอาศัยแร่ธาตุต่างๆหลายชนิด ไม่เฉพาะเพียงแต่ แม๊กนีเซี่ยม และแคลเซี่ยมเท่านั้น ซึ่งในสภาพธรรมชาติแร่ธาตุจะมี ความสมดุลและเพียงพอ ต่อความต้องการอยู่แล้ว
       แต่ในสภาพการเลี้ยงกุ้งขาวเพื่อการค้า จะเป็นการเลี้ยงแบบหนาแน่น ในขณะที่กุ้งลอกคราบ จะมีการใช้แร่ธาตุต่างๆในน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำในบ่อเลี้ยงขาด
แร่ธาตุ ซึ่งจะส่งผลให้ค่าอัลคาไลท์ ในน้ำลดลงอย่างรวดเร็วหลังกุ้งลอกคราบ จึงมีการใช้ปูนแม๊กนีเซี่ยมหรือปูนคาร์บอเนต เพื่อเพิ่มค่าอัลคาไลนิตี้ในน้ำ ซึ่งกุ้งขาวก็ยัง
มีการเจริญเติบโตที่ดี แต่เมื่อระยะเวลาการเลี้ยงผ่านไป สมดุลของแร่ธาตุในบ่อจะเปลี่ยนไป เนื่องจากมีการเติมเฉพาะ แม๊กนีเซี่ยม และแคลเซี่ยม เท่านั้นทำให้กุ้งขาว
เริ่มมีการเจริญเติบโตช้าลง มีปัญหาเรื่องการลอกคราบตามมา ลอกคราบแล้วเปลือกแข็งช้า ไม่ได้น้ำหนัก นอกจากนั้นการใส่แม๊กนีเซี่ยมที่มากเกินไปจะทำให้การควบ
คุมสีน้ำทำได้ยากขึ้น  ดังนั้นการเพิ่มค่าอัลคาไลนิตี้ในน้ำที่เหมาะสม และดีที่สุดคือการใช้แร่ธาตุรวม  ที่มีแร่ธาตุครบตามที่กุ้งขาวต้องการ  และทำให้แร่ธาตุต่างๆในบ่อ
เกิดความสมดุล เป็นไปตามธรรมชาติ
      “แม็ก-พลัส”  แร่ธาตุรวมสูตรพิเศษสำหรับกุ้งขาวโดยเฉพาะ  ซึ่งไม่เพียงมีแร่ธาตุต่างครบถ้วน  สำหรับการลอกคราบเท่านั้น  แต่ยังสามารถรักษาค่าอัลคาไลนิตี้
และสีน้ำให้นิ่งได้ในหนึ่งเดียว ที่ตอบสนองต่อความต้องการแร่ธาตุของกุ้งขาวและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวได้ตรงใจ ตรงความต้องการที่สุด ในราคาที่เหมาะสมต่อสภาวะ
การเลี้ยงในปัจจุบัน
     วิธีการรักษา ระดับอัลคาไลน์  
       - ถ้าค่าอัลคาไลท์ต่ำมาก ให้ใช้ปูนเผา ( MgO , CaO ) ในอัตราส่วน 20 กิโลกรัม ต่อ ไร่ ลงเวลาค่ำ เพื่อเพิ่มอัลคาไลท์ ให้ได้ตามต้องการ ที่ระดับ 120–140
       - ถ้าค่าอัลคาไลท์ อยู่ในระดับที่เหมาะสม (120-140) ให้ใช้แร่ธาตุรวม อัตราส่วน 3 - 4 กิโลกรัม ต่อ ไร่ ใช้เป็นประจำก่อนกุ้งขาว ลอกคราบ 1-2 วัน จะทำให้กุ้ง
ได้รับแร่ธาตุที่เพียงพอ และช่วยรักษาระดับอัลคาไลท์ในบ่อให้คงที่ (แร่ธาตุรวมที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติ ในการเพิ่ม และรักษาค่าอัลคาไลท์ให้คงที่ด้วย เช่น แม็ก-พลัส)
จะทำให้กุ้งขาวลอกคราบดี เปลือกแข็งเร็ว มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์
     แร่ธาตุที่เหมาะสม สำหรับกุ้งขาว  
       แม็ก-พลัส เป็นแร่ธาตุรวมสูตรพิเศษชนิดเข้มข้น ที่พัฒนาจากความต้องการแร่ธาตุ ของกุ้งขาวโดยเฉพาะ ในสัดส่วนที่สมดุลและครบตามที่กุ้งขาวต้องการ ผ่าน
ขบวนการผลิตที่ทำให้ปราศจากสารเคมีตกค้าง และเชื้อก่อโรคใดๆทั้งสิ้น แร่ธาตุใน แม็ก-พลัส
อยู่ในรูปที่กุ้งสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ทันที อีกทั้งยังเสริมแร่ธาตุ
กลุ่มคาร์บอเนต และแม๊กนีเซี่ยม ในสัดส่วนที่เหมาะสม ทำให้ แม็ก-พลัส ช่วยควบคุมระดับอัลคาไลท์ และสีน้ำในบ่อเลี้ยงให้คงที่ แม็ก-พลัส ได้รับการพิสูจน์แล้วใน
หลายประเทศที่เลี้ยงกุ้งขาว ในภูมิภาคนี้
       ที่สำคัญ แม็ก-พลัส ยังเหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับการเลี้ยงกุ้ง ในระบบอินทรีย์ CoC และ GAP
     องค์ประกอบของ แม๊ก-พลัส  

        ประกอบด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการลอกคราบสร้างเปลือก มากกว่า 15 ชนิด ในสัดส่วนที่เหมาะสมได้แก่
              แม็กนีเซี่ยม (Mg2+), แคลเซี่ยม (Ca2+), โปแตสเซี่ยม (K+), โซเดี่ยม (Na+), ไอโอดีน (I-), ครอไรด์ (Cl-), เหล็ก (Fe), สังกะสี (Zn), ซิลิเนียม (Se),
              ฟอสฟอรัส (P), กำมะถัน (S), โคบอลท์ (Co)
, ทองแดง (Cu), แมงกานีส (Mn) และแร่ธาตุอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการลอกคราบ

     อัตราการใช้ แม๊ก-พลัส  
- ช่วงเตรียมบ่อ  ใช้ แม็ก-พลัส 4-5 กิโลกรัม / ไร่ หว่านให้ทั่วบ่อ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของน้ำ และแร่ธาตุ จะทำให้ลูกกุ้งติดดี แข็งแรง
- ช่วงระหว่างการเลี้ยง
       - ถ้าค่าอัลคาไลนิตี้ ในบ่อเลี้ยงต่ำ
          ให้ทำการวัดค่าแอมโมเนียบริเวณพื้นบ่อก่อน ถ้ามีแอมโมเนียสูง ให้ลดปริมาณแอมโมเนียโดยการใช้ เพียวออกซิเจน อัตรา 1-2 กิโลกรัม / ไร่ หว่านบริเวณ
แนวเลนให้ทั่ว เปิดเครื่องตีน้ำเต็มที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ฟรีแอมโมเนียมากเกินไป หลังจากนั้น 1-2 ชั่วโมง จึงทำการปรับค่าอัลคาไลท์ ให้เหมาะสม
           ทำการปรับค่าอัลคาไลท์ ให้มีระดับที่เหมาะสมที่ 120-140 ด้วยปูนเผาหรือปูนคาร์บอเนต ในอัตรา 20 กิโลกรัม ต่อ ไร่ อาจมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ โดยพิจารณา
จากค่าอัลคาไลท์เดิมในบ่อ โดยสาดให้ทั่วบ่อในเวลากลางคืน เปิดเครื่องตีน้ำเต็มที่
        - ค่าอัลคาไลท์ อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว
           ใช้ แม็ก-พลัส อัตรา 3-4 กิโลกรัม / ไร่ เป็นประจำ ก่อนกุ้งขาวลอกคราบ 1-2 วัน หรือใช้ทุกๆ 3-4 วัน ตามต้องการ ปริมาณการใช้ อาจเพิ่มหรือลดกว่านี้ได้
โดยพิจารณาจาก ปริมาณกุ้งขาวในบ่อ และอายุของกุ้งขาวที่เลี้ยง
     แม๊ก-พลัส ดีอย่างไร  
        แม็ก-พลัส  ผ่านการทดลองใช้แล้ว ในเขตพื้นที่น้ำจืด-น้ำกร่อย เช่น นครปฐม ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธุ์ สุพรรณบุรี ว่าใช้ได้ผลจริง สามารถแก้ปัญหากุ้งขาว
ลอกคราบแล้วเปลือกนิ่ม ตัวหลวมได้ชงัด เปลือกกุ้งแข็งอย่างรวดเร็ว ตัวแน่น สีสวยตามธรรมชาติ นอกจากนั้นยังทำให้ค่าอัลคาไลท์นิ่ง หลังการลอกคราบของกุ้งขาว
ไม่ต้องใช้ปูนเพิ่มอัลคาไลท์อีก จึงช่วยประหยัดต้นทุนค่าปูน
      แม็ก-พลัส  เป็นแร่ธาตุชนิดใส่ลงในน้ำโดยตรง ทำให้กุ้งขาวทุกตัวได้รับแร่ธาตุเท่าเทียมกัน จึงทำให้กุ้งมีขนาดตัวสม่ำเสมอ ลดปัญหาการแตกไซด์ แตกต่างจาก
การใช้แร่ธาตุชนิดผสมอาหาร ที่กุ้งอ่อนแอ-ตัวเล็กจะได้รับแร่ธาตุน้อย มีผลทำให้กุ้งแตกไซด์
      จะเห็นว่าการใช้ แม็ก-พลัส เป็นประจำจะทำให้เกษตรกร สามารถลดต้นทุนการใช้ปูนเพิ่มอัลคาไลท์ และประหยัดค่าอาหาร เนื่องจากสามารถระยะเวลาการเลี้ยง
ลงได้ ซึ่งจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่ผู้เลี้ยงกุ้งขาวทุกคนต้องการ
arrow      ถาม-ตอบ ปัญหากุ้งขาวที่ควรรู้

ถาม  เมื่อยกยอกุ้งเป็นตะคริว และตัวงอเกร็ง
ตอบ  เกิดจากการที่กุ้งช็อค ปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอย่างรวดเร็ว เช่นยกยอขึ้นจากผิวน้ำเร็ว หรือความเค็มลดลงฉับพลันควรเสริม มินเนอร์-แพค ใน
         อาหาร 5 กรัม / อาหาร 1 กิโลกรัม ในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยน

ถาม  สังเกตอย่างไรว่ากุ้งขาวกินอาหารหมดพอดี หรือไม่
ตอบ  ผู้เลี้ยงกุ้งต้องสังเกตปริมาณอาหารในลำไส้ของกุ้ง ว่ามีสีเดียวกับอาหารเม็ดหรือไม่ ถ้าก่อนให้อาหารมื้อต่อไป 30 นาที พบว่าร้อยละ 90 ของกุ้งมีอาหารในลำไส้
         เป็นสีดำ หรือสีอื่นๆที่ไม่ใช่สีอาหารเม็ด แสดงว่าอาหารที่ให้ในมื้อก่อนหน้านี้หมด

ถาม  กุ้งขาวชอบน้ำเข้มจัดจริงหรือเปล่า
ตอบ  กุ้งชนิดนี้ไม่ชอบน้ำเข้มจัด เพราะจะมีปัญหาเหงือกดำและขาดออกซิเจน ตามมา ควรถ่ายน้ำเป็นระยะๆ ร่วมกับเติม แม็ก-พลัส  2-3 กก. / ไร่ ในช่วงถ่ายน้ำ เพื่อ
         ช่วยให้กุ้งลอกคราบ เอาสีดำที่เหงือกออกโดยสมบูรณ์

ถาม  แพลงก์ตอนเข้า เหงือกกุ้งจะมีสีดำ กุ้งเริ่มมีปัญหา จะใช้สารเคมีฟอกได้หรือไม่
ตอบ  ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีฟอก เพียงแค่ถ่ายน้ำ 2 - 3 ครั้ง ปัญหาดังกล่าวจะ หมดไปและต้องเติม แม็ก-พลัส 2-3 กก. / ไร่  ก่อนกุ้งลอกคราบทุกครั้ง จะทำให้กุ้ง
         ลอกคราบสะดวก เปลือกแข็งเร็ว หมดปัญหาสูญเสียระหว่างลอกคราบ

ถาม  โรคพิการ ( IHHNV) เป็นอย่างไร น่ากลัวขนาดไหน
ตอบ  กุ้งขาวจะมีลักษณะ กรีกุดงอ รยางค์ และตัวอาจจะคดด้วย มีผลทำให้กุ้ง โตช้ามาก ส่วนมากจะเริ่มเห็นอาการกุ้งแบบนี้ หลังจากอายุกุ้ง 1 เดือน ผ่านไป และจะพบ
         จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผลการเลี้ยงกุ้งออกมาไม่ดี

ถาม  ช่วงปลายการเลี้ยง ความเค็มเหลือ 1 พีพีที กุ้งเริ่มไม่โตเป็นเพราะอะไร
ตอบ  อาจเกิดจาก 2 กรณี คือ ไม่มีการถ่ายน้ำ จะทำให้สีน้ำเข้มมาก วิธีที่ดีที่สุด ควรถ่ายน้ำตอนเย็น เติมน้ำจากบ่อพักเข้าไปทดแทน หรือเกิดจากน้ำที่เติมมีความเค็มต่ำ
         แร่ธาตุไม่พอ ควรรักษาความเค็มให้ไม่ต่ำกว่า 3.0 พีพีที ที่สำคัญระหว่างการเลี้ยง ควรรักษาระดับความเค็มให้ได้ตั้งแต่วันแรก จะดีกว่าเลี้ยงที่ความเค็มต่ำไปเรื่อยๆ
         จนเหลือ 0 พีพีที ซึ่งมักจะมีผลการเลี้ยงไม่ดี โดยเฉพาะช่วงท้ายๆ ที่ความเค็มต่ำมาก กุ้งจะเริ่มหายไป

ถาม  เลี้ยงกุ้งขาวใช้สารเคมีได้ไหม
ตอบ  ไม่ควรใช้สารเคมีในขณะมีกุ้ง เว้นแต่กรณีที่พบว่ามีการระบาดของโรคไวรัส ตัวแดงจุดขาว , หัวเหลือง สามารถฆ่าเชื้อในน้ำก่อนนำน้ำเข้าด้วย ไอโอดีน 50% ใน
         บ่อพักน้ำก่อนนำน้ำเข้าบ่อ เมื่อมีการถ่ายน้ำทุกครั้ง

ถาม  การเติมแร่ธาตุในระหว่างการเลี้ยงจำเป็นหรือไม่
ตอบ  ไม่จำเป็น ถ้ามีน้ำทะเลมากพอสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ได้อย่างสม่ำเสมอ จำเป็นมาก สำหรับกรณีเลี้ยงที่ระดับความเค็มต่ำ และระบบกึ่งปิด (เปลี่ยนถ่ายน้ำน้อย)
         การเติมเกลือแร่มีความจำเป็นมาก ทั้งการใช้แร่ธาตุกิน มินเนอร์-แพค ผสมอาหาร 3-5 กรัม คลุกอาหารให้กุ้ง โดยเฉพาะในช่วงก่อนลอกคราบ 2-3 วัน ร่วมกับ
         ใส่แร่ธาตุรวมสำหรับกุ้งขาว แม็ก-พลัส 2-3 กก. / ไร่  ก่อนกุ้งลอกคราบ 1-2 วัน เมื่อกุ้งขาวลอกคราบแล้ว เปลือกจะแข็งเร็วและโตเร็ว ส่วนในช่วงเวลาปกติจะมี
         การเสริมแร่ธาตุ หรือไม่ก็ได้

ถาม  กุ้งขาวจะมีปัญหาขาดออกซิเจนได้ไหม
ตอบ  ได้ โดยเฉพาะบ่อที่กุ้งแน่น สีน้ำเข้มจัด จะพบว่าออกซิเจนต่ำในช่วงหลัง เที่ยงคืนจนถึงเช้ามืด ต้องมีเครื่องให้อากาศอย่างเพียงพอ หรือเติม มารีน-ซอลท์  2
         กระสอบ / ไร่ เพื่อปรับให้แพลงก์ตอนเหมาะสม ไม่เข้มจัด ช่วยให้น้ำโปร่ง ออกซิเจนละลายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

ถาม  ฝนตกติดต่อกันอุณหภูมิน้ำลด จะกินลดไหม
ตอบ  กินลด อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ 27-31 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิน้ำต่ำ กุ้งจะเริ่มกินอาหารลดลง

ถาม  กรณีพื้นบ่อไม่สะอาด สีน้ำเข้มจัดนานๆ
ตอบ  ส่วนใหญ่จะพบปัญหากุ้งเหงือกดำ การถ่ายน้ำจะทำให้กุ้งลอกคราบ แต่หากพบว่าการลอกคราบรอบเดียว ไม่สามารถทำให้ปัญหากุ้งเหงือกดำหมดไปได้ ต้องมี
         การลอกคราบอย่างน้อยสองรอบ และต้องเสริมแร่ธาตุ แม็ก-พลัส 2-3 กก. / ไร่  ก่อนกุ้งลอกคราบ 1-2 วัน ทุกครั้ง

ถาม  รู้ได้อย่างไรว่ากุ้งกินอาหารหมดพอดี กับเวลาอาหารในมื้อต่อไป
ตอบ  ก่อนให้อาหาร 30 นาที ให้เหวี่ยงแหเพื่อดูลำไส้กุ้ง ถ้าลำไส้กุ้งมีสีดำ ซึ่งไม่ใช่ สีอาหารกุ้ง แสดงว่ากุ้งพร้อมที่จะกินอาหาร (ถึงเวลาต้องให้อาหาร) แต่ถ้าลำไส้กุ้ง
         มีสีน้ำตาล (สีของอาหารกุ้ง) แสดงว่ายังมีการกินอาหาร (อาหาร ที่พื้นบ่อมีเหลือ) ควรยืดเวลากินอาหารออกไปได้ โดยไม่ต้องสนใจการเช็คยอว่าอาหารเหลือมาก
         หรือเหลือน้อย

ถาม  จะดูสุขภาพกุ้งขาวจากปริมาณอาหารในลำไส้ เหมือนกุ้งกุลาดำได้หรือไม่
ตอบ  ไม่ได้ เพราะกุ้งขาวในลำไส้จะมีสีตลอดเวลา เนื่องจากมีการกินตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจะดูว่ากุ้งขาวไม่กินอาหาร โดยวิธีการดูลำไส้กุ้งว่างไม่ได้

ถาม  สังเกตพบว่ากุ้ง ลอยขึ้นผิวน้ำ ช็อค กล้ามเนื้อขาวขุ่น ควรทำอย่างไร
ตอบ  เป็นการแสดงภาวะเครียดของกุ้ง อาจมาจากการขาดออกซิเจน แต่เมื่อมีการ เพิ่มออกซิเจนด้วย เพียว-ออกซิเจน 1-2 กิโลกรัม ต่อ ไร่ อาการกุ้งก็จะปกติได้

ถาม  จะล้อมตาข่ายกันปูเหมือนบ่อกุ้งกุลาดำ เพื่อกันปูเข้าบ่อได้ไหม
ตอบ  ได้ แต่ควรล้อมให้ห่างจากแนวขอบบ่อมากกว่าการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และบริเวณขอบบ่อไม่ควรมีหญ้าขึ้นรก เพราะเมื่อกุ้งตกใจ เช่น ฟ้าร้อง กุ้งขาวจะกระโดดขึ้น
         ขอบบ่อ ถ้าของบ่อมีหญ้ารกหรือมีตาข่ายอยู่ จะทำให้กุ้งขาวไม่สามารถดีดตัวกลับลงในบ่อได้ ทำให้มีการเสียหาย

ถาม  กุ้งขาวแตกไซด์ ควรแก้ไขอย่างไร
ตอบ  ปกติถ้ากุ้งพันธุ์ดี จะไม่แตกไซด์มากจะมีแค่ 2 ไซด์ เช่นขนาดใหญ่ 60 ตัว / กก. ขนาดที่เหลือประมาณ 80 ตัว / กก. แต่ถ้าแตกไซด์มาก แสดงว่าอาหารไม่
         เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงแรกของการเลี้ยง ควรสร้างอาหารธรรมชาติเช่น หนอนแดง ก่อนลง ลูกกุ้งด้วย ซูเปอร์ เบนโธส 1 กระสอบ / ไร่ ก่อนลงลูกกุ้ง 2-3 วัน

ถาม  กุ้งลอกคราบติด หลังลอกคราบเปลือกแข็งช้า ควรทำอย่างไร
ตอบ  อาการนี้แสดงว่ากุ้งขาดแร่ธาตุ ต้องให้แร่ธาตุด้วยการเติม แม็ก-พลัส  3 กก. / ไร่ ก่อนลอกคราบ 2-3 วัน จะช่วยให้กุ้งเปลือกแข็งเร็ว ลอกคราบ สมบูรณ์

ถาม  กุ้งว่ายน้ำช้าลง กล้ามเนื้อขาวขุ่น ลำไส้อักเสบ เกิดจากอะไร
ตอบ  มักพบในบ่อที่มีน้ำเขียวข้น (มีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมาก) ควรถ่ายน้ำเพื่อลดปริมาณแพลงค์ตอน ร่วกับใช้ยาปฏิชีวนะผสมอาหารให้กุ้งกินทันที เพื่อป้องกัน
         การเกิดโรคแทรก

ถาม  โรคทอร่าซินโดรม มีสาเหตุจากอะไร
ตอบ  เกิดจากเชื้อไวรัส พบความรุนแรงมากในช่วง 14-40 วัน หลังปล่อยกุ้ง มีอาการกินลด เปลือกนิ่ม ตัวมีสีชมพูหรือแดงชมพูเรื่อๆ แพนหางและขาว่ายน้ำมีสีแดง
         ทยอยตาย ส่วนที่รอดจะมีรอยแผลสีดำ เมื่อกุ้งลอกคราบ 2-3 ครั้ง ก็จะหายเป็นปกติ แต่ทั้งนี้ในบ่อต้องมีการจัดการที่ดี โดยเฉพาะ ออกซิเจนต้องเพียงพอ และ
         มีแร่ธาตุมากเพียงพอสำหรับการลอกคราบ ด้วยการเติม แม็ก-พลัส 3-4 กิโลกรัม ต่อ ไร่ เป็นประจำทุกๆ 3-4 วัน จนกว่ากุ้งจะหายเป็นปกติ


หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับแพคโก  |  สาระความรู้ ติดต่อเรา

Copyright © 2008  Planet Aquatic Chemical Co.;LTD.